Kodeks karny Praktyczny

Opracowanie zawiera zagadnienia z zakresu procesu karnego dopełnione o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej poprzez radców prawnych aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu a również studentów prawa zainteresowanych.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Kodeks karny wprowadzeniem

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...


Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

BŁĄD CO DO

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

Apelacja oskarżyciela Artykuł

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...

Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

Co jeszcze mamy ciekawego


Postępowanie karne pigułce

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się tak jak do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych dodatkowo zarzutów łączonych. Przedstawiono podobnie szczegółowo przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a również czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich wkład w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego także sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń zrealizowano wskutek na ich znaczenie i użyteczność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Książ-ka obejmuje zarówno zarysy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie złączone z formułowaniem zarzutów odwoławczych także uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w kwestiach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. Artykuł całościowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione pozostały przede wszystkim dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest doskonale unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy oryginalnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a także kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Czytaj więcej

Stosowanie tymczasowego aresztowania

Opracowanie obejmuje peryfraza najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje jak dotąd nieznane polskiej procedurze karnej, jakim sposobem chociażby skargę na uchylenie werdyktu sądu odwoławczego. W pracy omówiono m.in. następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej także podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest zwłaszcza do praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w kwestiach karnych. Literatka w sposób prześwitujący i syntetyczny obrazuje jej formy, fundamentalne instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną ilość opracowania poświęcono współpracy wśród państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest w szczególności istotne z uwagi na dynamiczny ożywienie tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w jakich biorą wkład polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, jakie ułatwiają przyswajanie informacji, a zarówno odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji internetowej jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w kwestiach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy rozważają relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest zmiana kierunku ciężaru dowodu?- Czy zmiana kierunku ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów dodatkowo prokuratorów. Zaintryguje zarówno pracowników naukowych.

Czytaj więcej

Prawo przed sądem

Artykuł. Orzecznictwo zostały także omówione m.in.: kwestia stawiania tzw. zarzutów mieszanych również zarzutów alternatywnych oraz formułowania wniosku odwoławczego z perspektywy szerokich upełnomocnień sądu odwoławczego do merytorycznego orzekania i ograniczenia kasatoryjnego orzekania tylko do przypadków wskazanych w ustawie, przebieg postępowania odwoławczego, z uwzględnieniem czynności organów procesowych, a zarówno stron, obrońców i pełnomocników oraz ich udziału w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej, instytucje procesowe wprowadzone do postępowania odwoławczego od i nadal obowiązujące, takie jak: ograniczona termin zawity dowodowa i zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych również podstawę oddalenia wniosku dowodowego z k.p.k., pożyteczne wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych mogących stanowić podstawę zarzutu odwoławczego. Do każdego komentowanego przepisu przywołano aktualne po orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, wybrane wskutek na ich znaczenie i użyteczność dla praktyki. Pozycja bibliograficzna Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Artykuł. Orzecznictwo zawiera tak jak projekty ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym, a także na oddzielnej wkładce wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych Artykuł skierowana jest wyjątkowo do praktyków, otóż sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a również aplikantów tych zawodów prawniczych. Stanowi nieodzowny tworzywo do nauki na rzecz osób przystępujących do egzaminu zawodowego: radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego. Z artykułu dowiesz się: w jaki sposób prawidłowo sporządzić apelację obrońcy, i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego? jakim sposobem skutecznie wypowiadać zarzuty w pismach procesowych? Każdy kazus w publikacji z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu obejmuje klarowne peryfraza jego rozwiązania także wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów mieści dodatkowo przypadki z aspektu prawa karnego skarbowego także dotyczące problematyki intertemporalnej. Praca internetowa jest przeznaczona szczególnie dla studentów działów prawa i aplikantów prawniczych. Będzie też przydatna adwokatom i radcom prawnym także pracownikom dydaktycznym wydziałów prawa zajmującym się omawianą tematyką.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


471

Użytkowników

550

Pobrań

349

Recenzji

89

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Prawo spółek handlowych spółki handlowe z udziałem

  Dodany: 2019-01-19 | Kategoria: Prawo spółek | Komentarze: 0

  Prawo spółek handlowych spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego.

 • foto
  Zatrudnieni przez zagraniczną agencję pracy Leasing

  Dodany: 2019-01-25 | Kategoria: Kadry i płace | Komentarze: 0

  Zatrudnieni przez zagraniczną agencję pracy Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany przez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na uzyskiwaniu poprzez pracownika pracy u innego pracodawcy poprzez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców w r. z początkiem r. w Polsce legalnie wykonywać pracę będzie mln Ukraińców. W przyszłym roku numer.

 • foto
  Nabywanie nieruchomości Przekazywanie ofert wniosków oświadczeń

  Dodany: 2019-02-02 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Nabywanie nieruchomości. Przekazywanie ofert, wniosków, oświadczeń, w tym JEDZ. Korzyści i zagrożenia powiązane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań.

 • foto
  Opodatkowanie nieruchomości Postępowanie przetwarzania

  Dodany: 2019-03-12 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Opodatkowanie nieruchomości. Postępowanie przetwarzania dokumentów elektronicznych. Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i cd transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie.

 • foto
  Ordynacja podatkowa komentarz 2019 Rola controllerów

  Dodany: 2019-01-29 | Kategoria: Ordynacja podatkowa | Komentarze: 0

  Ordynacja podatkowa komentarz 2019. Rola controllerów w procesach optymalizacyjnych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

 • foto
  W artykule omówimy sposób w który

  Dodany: 2019-01-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  W artykule omówimy sposób, w który uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinni się wywiązywać z realizacji obowiązków wynikających z rodo. Zgodnie z art. rodo zamawiający jest administratorem danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w związku z tym ciążą na przed określone obowiązki informacyjne względem osób fizycznych, których dane zyskuje i przetwarza. W najnowszym artykule.

 • foto
  Ustanawianie zabezpieczeń w postępowaniu

  Dodany: 2019-01-26 | Kategoria: Restrukturyzacja przedsiębiorstw | Komentarze: 0

  Ustanawianie zabezpieczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przedawnienie roszczeń. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego.

 • foto
  Obowiązki zarządu przybierają formę zobowiązań

  Dodany: 2019-01-26 | Kategoria: Prawo handlowe | Komentarze: 0

  Obowiązki zarządu przybierają formę zobowiązań publicznoprawnych. Odpowiedzialność członków zarządu i kadry managerskiej za funkcjonowanie spółki także wobec kontraktów, ZUS i Urzędów Skarbowych. Strategia obrony członków zarządu w r. przed ZUS ,US i za pogwałcenie ładu korporacyjnego. Zmiany w Ustawie o KRS. Podstawy odpowiedzialności członków.

 • foto
  Prawo spółek handlowych spółki

  Dodany: 2019-01-21 | Kategoria: Prawo spółek | Komentarze: 0

  Prawo spółek handlowych spółki koncernowe. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy.

 • foto
  Prawo budowlane komentarz Komentarz prezentując

  Dodany: 2019-01-20 | Kategoria: Prawo budowlane | Komentarze: 0

  Prawo budowlane komentarz. Komentarz, prezentując w sposób obszerny dorobek doktryny i judykatury pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego; postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych; budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych; utrzymania obiektów budowlanych; katastrofy budowlanej; organów.

Chmura tagów


trybów udzielania zamówieniaPostępowanie wieczystoksięgoweprzeniesienie własności nieruchomościdłużnik i wierzycielprawo budowlane komentarzObrót gospodarczy spółdzielnie w prawie handlowymspółki handlowe rozwiązywaniewykluczenia wykonawcy z postępowaniaZmiana traktowania zobowiązań publicznoprawnychRyzyko niewypłacalnościprawa spółek Unii EuropejskiejKsięga rozchodów 2019Opodatkowanie nieruchomościpostępowania podatkowegonaliczanie wynagrodzeńForma aktu notarialnegospółki koncernoweOchrona wynagrodzenia za pracęPodatkowa księga przychodów 2019Ksiązka z prawa nieruchomościspółki handlowe ich tworzeniePrawo spółek handlowych Klasyfikacja spółekszkolenia z naliczania płackontrola podatkowaSprzedaż nieruchomości

Bądźmy w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!


E-mail: contact@mroz.infokalendarz.pl